Font Size

Cpanel

Informació general

Tipus de matrícula

 •  Oficial: dóna dret assistència a classe i dret a examen (una convocatòria - juny).
 •  Lliure: Dret a examen (una convocatòria - febrer o juny).

  Només per al Certificat Intermedi B1 i B2 d' Anglès hi ha dues convocatòries l'any , una extraordinària al febrer i una altra al juny. Aquestes dues convocatòries tenen matrícules independents i cada matrícula només dóna dret a un examen.

Nivells

 •  Bàsic: 1er i  2n.Obtenció del Certificat de Nivell Bàsic.
 •  Intermedi B1: 3r. Obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1.
 •  Intermedi B2: 4t i 5è. Obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B2.
 •  Avançat C1: Obtenció del Certificat de Nivell Avançat C1

Tipus de taxes

 •  Ordinària: És la matrícula que es paga normalment per a l'ensenyament oficial o lliure. Es realitza mitjançant la presentació de la documentació necessària i l'abonament dels drets corresponents.
 •  Semigratuïta: Poden sol·licitar aquesta matrícula els membres de família nombrosa de categoria general, presentant el carnet de família nombrosa actualitzat i en vigor (original i fotocòpia) i els alumnes de família monoparental.
 •  Gratuïta: Poden sol·licitar aquesta matrícula:
 • Els membres de família nombrosa de categoria especial, presentant el carnet de família nombrosa actualitzat i en vigor (original i fotocòpia).
 • Els beneficiaris de beques concedides pel Ministerio de Educación i Ciencia (per a més informació sobre bases i convocatòries d'aquestes beques cal adreçar-se als Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament, C/Sant Francesc, 7 Tarragona).

  Important Els alumnes que vulguin beneficiar-se de beques hauran d'indicar-ho en el moment de matricular-se presentant els impresos de sol·licitud de beca.

Devolució de taxes

L'EOI no pot reintegrar l'import de la matrícula sota cap concepte, això correspon al Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per sol·licitar la devolució de taxes s'haurà d'emplenar una instància abans de l'inici de les classes i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució de les taxes, i el justificant de l'ingrés de la taxa. La instància serà facilitada a l'alumne per l'EOI i serà també aquesta qui la trametrà al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà a l'interessat la resolució adoptada.

La informació de la matrícula lliure s'ha de consultar a la pàgina web: www.xtec.cat/eoi

Condicions per matricular-se

Condicions generals

 •  En el moment de la matrícula cal presentar tota la documentació exigida.
 • D’acord amb la resolució EDU/110/2010 que aprova les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2011-2012, per poder accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat a l’ESO. Cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l’ESO que informi de la primera llengua estrangera que s’estudia o bé una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat on consti la llengua estrangera que s’estudia.
 •  No és imprescindible la presència de l'interessat: qualsevol persona, degudament autoritzada, pot fer la matrícula en lloc seu, personant-se a la Secretaria del centre.
 •  Cada preinscripció i matrícula són intransferibles, tant d'una persona a una altra, com d'un idioma a un altre.
 •  No està permès fer matrícula oficial i lliure del mateix idioma, dins del mateix curs acadèmic.
 •  No està permès ser alumne presencial i a distància del mateix idioma dins del mateix curs escolar.
 •  Es procedirà a l'anul·lació de la matrícula d'aquells alumnes que no aportin la documentació requerida per matricular-se i d'aquells que la comprovació d'aquesta documentació demostri que algunes de les dades que van fer constar a la seva sol·licitud de preinscripció són falses.

Matrícula oficial

Els alumnes oficials d'un idioma de l'any acadèmic immediatament anterior que volen continuar els seus estudis, inclosos els alumnes que repeteixen curs, tenen prioritat per tornar-se a matricular d'aquest idioma sense necessitat de fer preinscripció i així quedarà reflectit en el calendari de matrícules. Un cop vençut el termini de prioritat, no tindran cap dret a exigir una plaça, ja que les vacants es posen a disposició d'altres aspirants.

Proves de nivell per accedir al centre per primera vegada com a  alumne oficial:

 •  Es farà un test d’anivellament per tal de determinar a quin dels cinc nivells pot matricular-se un nou alumne.
 •  El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

L’accés a una matricula oficial es farà mitjançant preinscripció en els casos següents:

 1. Alumnes de procedència lliure, Trasllat d'Expedient i Trasllat de Matrícula Viva.
 2. Nous alumnes que volen accedir a primer nivell.
 3. Nous alumnes que volen fer el test de nivell.
 4. Alumnes que van ser OFICIALS en cursos anteriors al curs immediatament anterior al qual es volen matricular.
 5. Alumnes a distància que vulguin accedir a la modalitat presencial.

No està permès matricular-se de més d'un curs del mateix idioma a la convocatòria de matrícula oficial.

Matrícula lliure

 •  Dins del Nou Pla d'Estudis, s'entén per alumne lliure aquell que es matricula a l'EOI només per fer l'examen corresponent a la Certificació de Nivell Intermedi B1  (3r curs) o al Certificat de Nivell Intermedi B2 (5è curs).
 •  Els alumnes lliures que tinguin aprovat algun nivell en un idioma i vulguin matricular-se en el nivell immediatament superior com a alumnes oficials hauran de fer una preinscripció (Resolució 11.3.94).

Documents necessaris per matricular-se

Consulteu informació als taulers d'anuncis i a http://www.eoidelvendrell.cat en període de matrícula.

Escola Oficial d'Idiomes El Vendrell - Avda Salvador Palau Rabassó, 1 - El Vendrell 43700 - Tels.: 977667444 i 637347982    Email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Estàs aquí:Inicio Secretaria Matrícula