Ensenyaments

Els estudis d'anglès i francès s'estructuren en set cursos d'una durada mínima de 130 hores:

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

Quan s'assoleixen els objectius finals del segon curs s'obté el certificat del nivell bàsic (nivell A2+  del MECR). Els certificats de nivell intermedi B1, Nivell Intermedi B2, Nivell Avançat C1 i Nivell Avançat C2 de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.